0
Profile Picture

Khaoyai National Park

3 y─▒l ├Ânce
Read an easy and fun story to boost your language skills.

­čĆĽ ÓŞşÓŞ▓ÓŞŚÓŞ┤ÓŞĽÓŞóÓ╣îÓŞŚÓŞÁÓ╣łÓ╣üÓŞąÓ╣ëÓŞž ÓŞëÓŞ▒ÓŞÖÓ╣äÓŞŤÓŞüÓŞ▓ÓŞçÓ╣ÇÓŞĽÓ╣çÓŞÖÓŞŚÓ╣îÓŞŚÓŞÁÓ╣łÓ╣ÇÓŞéÓŞ▓Ó╣âÓŞźÓŞŹÓ╣łÓŞüÓŞ▒ÓŞÜÓ╣ÇÓŞ×ÓŞĚÓ╣łÓŞşÓŞÖÓŞíÓŞ▓ aa-t├şt t├¬e l├íew ┬Ě ch─ân bpai gaang dt├íyn t├¬e k─âo y├ái g├áp p├¬uan maa

*ÓŞşÓŞ▓ÓŞŚÓŞ┤ÓŞĽÓŞóÓ╣îÓŞŚÓŞÁÓ╣łÓ╣üÓŞąÓ╣ëÓŞž / aa-t├şt t├¬e l├íew = last week *ÓŞüÓŞ▓ÓŞçÓ╣ÇÓŞĽÓ╣çÓŞÖÓŞŚÓ╣î / gaang dt├íyn ÓŞüÓŞ▓ÓŞç / gaang = to spread out ÓŞüÓŞ▓ÓŞçÓ╣ÇÓŞĽÓ╣çÓŞÖÓŞŚÓ╣î / gaang dt├íyn = to spread out a tent = GO camping! *Ó╣ÇÓŞéÓŞ▓Ó╣âÓŞźÓŞŹÓ╣ł / k─âo y├ái = Khao Yai National Park *Ó╣ÇÓŞ×ÓŞĚÓ╣łÓŞşÓŞÖ / p├¬uan = friends

­čĆĽ "ÓŞ¬ÓŞÖÓŞŞÓŞüÓŞíÓŞ▓ÓŞüÓŞäÓ╣łÓŞ░" s├á-n├╣k m├óak k├ó

*ÓŞ¬ÓŞÖÓŞŞÓŞü / s├á-n├╣k = fun, enjoy

­čĆĽ Ó╣ÇÓŞúÓŞ▓Ó╣äÓŞŤÓŞľÓŞÂÓŞçÓ╣ÇÓŞéÓŞ▓Ó╣âÓŞźÓŞŹÓ╣łÓŞüÓŞ▒ÓŞÖÓŞĽÓŞşÓŞÖÓŞÜÓ╣łÓŞ▓ÓŞó 2 rao bpai t─Ľung k─âo y├ái gan dton b├áai s┼Ćng

*ÓŞľÓŞÂÓŞç / t─Ľung = arrive *ÓŞÜÓ╣łÓŞ▓ÓŞóÓŞ¬ÓŞşÓŞç / b├áai s┼Ćng = 2.00 pm

­čĆĽ ÓŞíÓŞÁÓŞäÓŞÖÓ╣äÓŞŤÓŞüÓŞ▓ÓŞçÓ╣ÇÓŞĽÓ╣çÓŞÖÓŞŚÓ╣îÓ╣ÇÓŞóÓŞşÓŞ░ÓŞíÓŞ▓ÓŞüÓ╣ć ÓŞäÓ╣łÓŞ░ mee kon bpai gaang dt├íyn y├║h m├óak m├óak k├ó

*Ó╣ÇÓŞóÓŞşÓŞ░ / y├║h = much, much more *ÓŞíÓŞ▓ÓŞüÓ╣ć / m├óak m├óak = very much, a lot

­čĆĽ Ó╣ÇÓŞúÓŞ▓Ó╣äÓŞŤÓŞüÓŞ▒ÓŞÖ 10 ÓŞäÓŞÖ rao bpai gan ┬Ě s├Čp ┬Ě kon

*ÓŞüÓŞ▒ÓŞÖ / gan = together *ÓŞäÓŞÖ / kon = person, people In this context => ÓŞäÓŞÖ is the classifier for nouns referring to people

­čĆĽ Ó╣ÇÓŞúÓŞ▓Ó╣ÇÓŞŐÓ╣łÓŞ▓Ó╣ÇÓŞĽÓ╣çÓŞÖÓŞŚÓ╣îÓŞŚÓŞ▒Ó╣ëÓŞçÓŞźÓŞíÓŞö 4 ÓŞźÓŞąÓŞ▒ÓŞç rao ch├óo dt├íyn t├íng m├▓t s├Ęe l─âng

*Ó╣ÇÓŞŐÓ╣łÓŞ▓ / ch├óo = rent *ÓŞŚÓŞ▒Ó╣ëÓŞçÓŞźÓŞíÓŞö / t├íng m├▓t = all, total *ÓŞźÓŞąÓŞ▒ÓŞç / l─âng = the classifier for a house.

­čĆĽ Ó╣ÇÓŞúÓŞ▓ÓŞŐÓ╣łÓŞžÓŞóÓŞüÓŞ▒ÓŞÖÓŞŚÓŞ│ÓŞüÓŞ▒ÓŞÜÓŞéÓ╣ëÓŞ▓ÓŞžÓŞźÓŞąÓŞ▓ÓŞóÓŞşÓŞóÓ╣łÓŞ▓ÓŞç Ó╣üÓŞąÓŞ░ÓŞüÓŞ┤ÓŞÖÓŞüÓŞ▒ÓŞÖÓŞşÓŞóÓ╣łÓŞ▓ÓŞçÓŞşÓŞúÓ╣łÓŞşÓŞó rao ch├╗ay gan tam g├áp k├óao l─âai y├áang l├íe gin gan y├áang ├á-r├▓i

*ÓŞŐÓ╣łÓŞžÓŞóÓŞüÓŞ▒ÓŞÖ / ch├╗ay gan = help together *ÓŞüÓŞ▒ÓŞÜÓŞéÓ╣ëÓŞ▓ÓŞž / g├áp k├óao = dishes *ÓŞźÓŞąÓŞ▓ÓŞóÓŞşÓŞóÓ╣łÓŞ▓ÓŞç / l─âai y├áang = varied, many

­čĆĽ ÓŞĽÓŞşÓŞÖÓŞüÓŞąÓŞ▓ÓŞçÓŞäÓŞĚÓŞÖÓŞöÓŞ▓ÓŞžÓŞ¬ÓŞžÓŞóÓŞíÓŞ▓ÓŞüÓ╣ć ÓŞäÓ╣łÓŞ░ ^__^ dton klaang keun daao s┼şay m├óak m├óak k├ó

*ÓŞĽÓŞşÓŞÖÓŞüÓŞąÓŞ▓ÓŞçÓŞäÓŞĚÓŞÖ / dton klaang keun = at night *ÓŞöÓŞ▓ÓŞž / daao = the star

#LearnThaiEase