0

and then VS and also

bir yıl önce
and then VS and also
I eat carrots and tomatoes ฉันกินแครอทและมะเขือเทศ chăn gin kae-rôt láe má-kĕua tâyt ฉันกินแครอทกับมะเขือเทศ chăn gin kae-rôt gàp má-kĕua tâyt
I eat carrots and then tomatoes. ฉันกินแครอท แล้วก็กินมะเขือเทศ chăn gin kae-rôt láew gôr gin má-kĕua tâyt
I eat carrots and also tomatoes. ฉันกินแครอท และก็มะเขือเทศ chăn gin kae-rôt láe gôr má-kĕua tâyt

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
Tayca
globe
Tayland
time
53
Ders Ayırmak