• Trending
  • Yeni
 poucos segundos
3 meses atrás
Korece
고맙습니다 vs 감사합니다
Korean has two ways of expression of 'Thank you'. Which is more polite? 고맙습니다, or 감사합니다? Do they have...